Sikrere dører prosjekt

I moderne bygg finnes det mange dørmiljøer med spesielt høye krav til produktenes kvalitet og levetid. Produktvalgene vi gjør er resultater av krav til brann-, rømning- og innbruddsikkerhet samt krav fra eier eller bruker. Vi har også mange års erfaring fra produktutvikling, prosjektering, salg og service.

prosjekt

En god beslagløsning betinges av at eier og bruker vet hvilke krav og ønsker de har til funksjonalitet av dørmiljøet. Deretter er det opp til Kaba MøllerUndall å integrere dette med de øvrige fastsatte krav. På denne måten kan vi best mulig kvalitetsikre våre løsninger overfor brukerne.

- Våre konsulenter veileder kunden, påvirker holdningene til sikkerhet og sørger for de beste løsningene!

Vi benytter både egenutviklede og andre kjente dataverktøy under prosjekterings-prosessen. Vi anser disse som sentrale og avgjørende i et sikkert prosjekteringsarbeide.

Startbank

Kaba MøllerUndall AS er fullt kvalifisert som leverandør i StartBANK, Bygg og Anleggsnæringens Kvalifikasjonsordning. Formålet med kvalifikasjons ordningen erå bidra til at det kun benyttes seriøse aktører i bygg- og anleggsnæringen, og at aktørene dermed kan konkurrere på like vilkår. Se kvalifikasjonsbevis

Under Salg & Support i hovedmenyen kan
du bestille brosjyren, "Prosjekt".

Sikrere Dører - Katalog

På disse sidene i vår produktkatalog finner du Kaba MøllerUndall's verktøy for å prosjektere riktig løsning på kompliserte lås- og beslagløsninger, med utgangspunkt i myndighetenes krav til sikker rømning av personer, og byggherrens krav til forsvarlig avlåsing, samt Forsikrings- selskapenes Godkjennelsesnevnd`s regler.

sikrere dører 2012
Last ned borsjyren

Våre løsninger tar utgangspunkt i 4 forskjellige kategorier; en- og to-fløyede tette eller smalprofil-dører. Dette vil være en av de "nøkler" man må ha for å gå videre inn i verktøyet, og sammen med ønske om mekanisk alternativt elektrisk avlåsing, byggets risikoklasse og eventuelle bruker-krav, vil man lett kunne finne riktige løsning. Siste kolonne "ditt problem" kan avkrysses for ønsket funksjon og sendes oss for løsning.

Foran de ulike løsninger, har vi med aktuelle avsnitt fra "VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT OM KRAV TIL BYGGVERK OG PRODUKTER TIL BYGGVERK - Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77, gitt av Kommunal- og Arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 33." 2. utgave April 1999.

Vi gjør oppmerksom på at dette er kun utdrag fra veiledningen over de avsnitt vi mener er aktuelle å kjenne til. For helhetlig informasjon henviser vi til komplett veiledning. Vi tar forbehold om eventuelle feil som vil kunne oppstå som følge av misforståelser eller feil bruk av forskrifter gitt av myndighetene eller våre tabeller for sikrere dører.

Under Ressursbank i hovedmenyen kan du bestille produktkatalog som inneholder egen del med Sikrere Dører eller laste ned Sikrere Dører som eget dokument eller software hvor du selv kan konstruere dørmiljøet.

Sikrere Dører - Software

Beslagløsningene konstrueres ved hjelp av noen ferdige løsninger som ligger i programmet. Disse kan endres etter eget behov. Du kan også konstruere beslagløsninger med utgangspunkt i en dør uten forslag til beslag. Du kan selv konstruere illustrasjonene eller kontakte en av våre konsulenter som vil hjelpe deg. Løsningene kan sendes pr. e-post, lagres som bildefil eller skrives ut på papir. Med utgangspunkt i gjeldene krav kan en illustrasjon konstrueres. Det vil også genereres et sammendrag som inneholder et produktark for hvert produkt i den valgte beslagløsningen.

Vi i Kaba MøllerUndall AS har utviklet dette programmet for å kommunisere enklere med arkitekter, entreprenører, elektrikere, dørprodusenter og de som eventuelt er involvert i en beslagleveranse.

Kostnadsfritt / Last ned. Ta kontakt med vår beskriveravdeling dersom du ønsker ytterligere informasjon. Software tilsendes uten kostnad.
Du kan også installere Sikrere Dører Versjon 1.1. under Salg & Support -> nedlastninger.

Sikrere-dorer